:::Wycieczki edukacyjne - lekcje w terenie :::
  

 

WYCIECZKI EDUKACYJNE - LEKCJE W TERENIE - Dziedzictwo Kulturowe


Zobacz galerię zdjęć z wycieczki edukacyjnej do Włoch!

Zobacz galerię zdjęć z wycieczki edukacyjnej do Chorwacji!


Na większości naszych imprez wyjazdowych może być realizowany program nauczania w formie "Lekcji w terenie" przeprowadzanej przez przewodnika z aktywnym udziałem nauczyciela oraz młodzieży. Tematyka jest bardzo zróżnicowana, od zagadnień zawartych w programie nauczania z danego przedmiotu do istotnych problemów z życia społecznego.
Naszym celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego i atrakcyjnego zdobywania umiejętności i przyswajania wiedzy.
Uważamy, iż turystyka jest znakomitą, niestety niedocenianą aktywną formą realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych szkoły. Umożliwiając dzieciom poznawanie własnego regionu, pragniemy kształtować poczucie tożsamości regionalnej.
Młodzieży, która zazwyczaj wyjeżdża na dalsze trasy, staramy się pokazać inne społeczności i kultury, ich dorobek historyczny, tradycje i zabytki. Nasze trasy wzbogacamy aktywnymi formami wypoczynku i rekreacji.
Swoją ofertę kierujemy przede wszystkim do pedagogów ambitnych, potrafiących docenić walory turystyki i krajoznawstwa, którzy cele dydaktyczne i wychowawcze wynikające z programu nauczania chcą realizować w sposób atrakcyjny, nowatorski i ciekawy dla uczniów.

 

WYBRANE TEMATY LEKCJI W TERENIE W OPARCIU TRASY NASZYCH WYCIECZEK
Z przyjemnością uwzględnimy Państwa propozycje.

 

HISTORIA
1) Zjednoczenie plemion polskich, chrzest, państwo Mieszka I
2) Systemy i budowle obronne - historia fortyfikacji od grodziska do schronu
3) Architektura, lokalizacja, historia grodów i miast polskich
4) Architektura, lokalizacja, funkcja dworów szlacheckich, pałaców magnackich - sarmatyzm, historia oraz zmiany strojów i sprzętu
5) Wybitni Polacy, związek z miejscowością lub regionem
6) Lokalizacja, wygląd i funkcje zamków rycerskich, dzisiejsza funkcja zamków jako zabytków kultury i nośników dawnych zwyczajów
7) Style architektoniczne miasta i zabytki polskie oraz europejskie
8) Polska Piastów, Polska Jagiellonów - inne dynastie
9) Wojny religijne, reformacja, kontrreformacja
10) Wielkie wojny i bitwy na ziemiach polskich i w innych krajach europejskich
11) Powstania Narodowe (Kościuszkowskie, Listopadowe, Styczniowe, Warszawskie)
12) Rewolucja przemysłowa na ziemiach polskich

GEOGRAFIA
1) Powstawanie skał osadowych, jaskinie
2) Skamieniałości, zjawiska krasowe, formy naciekowe
3) Działalność wulkaniczna
4) Formy polodowcowe, erozja
5) Krainy geograficzno - historyczne Polski i innych krajów europejskich
6) Rozpoznajemy skały i minerały
7) Okręgi przemysłowe

BIOLOGIA - EKOLOGIA - ŚRODOWISKO
1) Flora i fauna w dawnych okresach geologicznych - skamieniałości
2) Wyrabianie wśród dzieci postaw przyjaznych środowisku, poznawanie flory i fauny gatunków rodzimych
3) Środowisko naturalne - zasoby, ochrona wód, gleby, problemy ekologii
4) Flora i fauna mórz i oceanów

JĘZYK POLSKI - Muzyka
1) Wybitnie polskie postacie związane z literaturą i muzyką, związek z miejscowością bądź regionem
2) Okresy literackie np. romantyzm w literaturze, architekturze
3) Szlak patrona szkoły

PLASTYKA
1) Poznawanie różnych technik plastycznych tradycyjnych oraz egzotycznych (np. origami) poprzez samodzielne wykonywanie prac
2) Plakat i karykatura Polska
3) Tkactwo, tkanina artystyczna, historia ubioru
4) Tradycyjne rzemiosła - warsztaty regionalne

NAUCZANIE POCZĄTKOWE
1) Rozwijanie wrażliwości estetycznej
2) Integracja poprzez naukę, wypoczynek i zabawę
3) Bezpieczeństwo podczas wycieczek i zabaw
5) Bajki, baśnie i legendy polskie

PARKI ZABAW I ROZRYWKI
1) Polskie
2) Zagraniczne

ETNOGRAFIA, RELIGIA, OBYCZAJE, KULTURA I SZTUKA LUDOWA
1) Religie, kościoły i wyznania w Polsce
2) Odrębność kulturowa i etnograficzna regionów Polski i innych krajów
3) Strój, język, architektura, zwyczaje, kultura
3) Regiony wielokulturowe na obszarze Polski

PRZEDMIOTY ZAWODOWE
1/ Zwiedzanie firm, zakładów w kraju i za granicą zgodnie ze specyfiką szkoły, profilem nauczania i planowanym późniejszym zawodem.